Persónuverndarstefna

 

DRSIGGU.IS

Dr. Siggú hefur sett sér stefnu í samræmi við nýja persónuverndarlöggjöf (GDPR) sem kom til framkvæmdar 25. maí 2018 í Evrópu. Persónuvernd og öryggi því tengt er lykilatriði í starfsemi félagsins og hjá starfsmönnum þess.

ALMENNT

Dr. Siggú leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.
Dr. Siggú leggur áherslu á að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).
Dr. Siggú leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sé takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita viðskiptavinum.
Dr. Siggú leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé unnin á ábyrgan, öruggan og löglegan hátt.
Dr. Siggú leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptavini Dr. Siggú , sem þeir láta félaginu í té eða sem Dr. Siggú sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila séu eingöngu nýttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

PERSÓNUUPPLÝSINGAR

Dr. Siggú safnar og varðveitir persónuupplýsingar viðskiptavina. Sem dæmi má nefna samskiptaupplýsingar í gegnum vefsíðu og netverslun, skráningar í leiki, á póstlista og aðrar upplýsingar sem viðskiptavinir veita af fúsum og frjálsum vilja. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til Dr. Siggú.

Dr. Siggú ábyrgist;

Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.
Að þegar deilt er persónuupplýsingum félagsmanna með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu (hér með þriðju aðilar), skuldbindur Dr. Siggú sig til að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.
Að tryggja fullan trúnað þriðju aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.
Að viðskiptavinir Dr. Siggú séu eigendur að sínum persónuupplýsingum.

RÉTTUR HINS SKRÁÐA

Dr. Siggú leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð hjá félaginu. Með því er meðal annars átt við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru hjá félaginu og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann félaginu að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga.

Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá Dr. Siggú má nálgast með því að hafa samband í tölvupóstfangið: drsiggu@drsiggu.is

TÖLFRÆÐILEGAR SAMANTEKTIR

Dr. Siggú áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins.

VEFSÍÐAN DRSIGGU.IS

Á vefsíðunni drsiggu.is, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

UPPLÝSINGAR TIL 3. AÐILA

Dr. Siggú skuldbindur sig að afhenda hvorki, né selja eða leigja persónuupplýsingar viðskiptavina Dr. Siggú til þriðja aðila, nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni viðskiptavinar.

BÓKHALDSGÖGN

Bókhaldsgögn Dr. Siggú eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög þess efnis.

TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Dr. Siggú enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfeldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Dr. Siggú.

Dr. Siggú ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustu eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

LÖG OG LÖGSAGA

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa, eða koma upp í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, sé ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

BREYTINGAR

Dr. Siggú áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Dr. Siggú, drsiggu.is

TENGILIÐAUPPLÝSINGAR

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Dr. Siggú skaltu hafa samband við Dr. Siggú: Netfang: drsiggu@drsiggu.is